در بین کتاب‌های کودکان فواید کتاب های تصویری کودکان بسیار بیشتر است چون تصویرها وظیفه انتقال معنا و داستان را ‌دارند و جزییات بیش‌تری از داستان را انتقال می‌دهند. کارشناسان می‌گویند کتاب‌های مصور نقش بسیار مؤثری در تقویت قوه تخیل و خلاقیت کودکان دارد.؛ این کتاب‌ها همچنین به پیشرفت یادگیری زبان کودکان کمک می‌کنند.