مجموعه کتابهای هشدارهای جنسی و جسمی یک راه ساده برای آموزش حریم خصوصی، تربیت جنسی کودکان و حفظ امنیت فرزندان در جاییست که والدین حضور ندارند. در این مجموعه تلاش شده با استفاده از داستان‌هایی کودکانه بچه‌ها با موضوعاتی که کمتر می‌دانند و کمتر در خانواده‌ها درباره آن‌ها صحبت می‌شود مانند اهمیت رازداری، اهمیت محافظت از اندام‌های خصوصی و اعتماد نکردن به غریبه‌ها آشنا شوند.