لوری فریمن

لوری فریمن

لوری فریمن (اکنون لوری بریتین) در همه کتاب های خود موضوعات سختی را پشت سر گذاشته است. “این بدن من است”، هنگامی نوشته شده است که فرزندانش کودک بودند، اولین کتاب برای کودکان بود که سوء استفاده جنسی را پوشش داد. هم اکنون مدیر یک مهد کودک آرامش است، دکتر بریتین همچنین نویسنده “لمس های دوست داشتنی” است، که در مورد لمس و احترام مثبت بر بدن دیگران صحبت می کند، و جدید “مادر بزرگ من درگذشت” که مرگ و روند غم و اندوه را بسیار توضیح می دهد.

اثرهای لوری فریمن